Părintele Iosif Kenntenich: Familia Sfîntă de la Nazaret-Imaginea ideală a unei familii de la Schönstatt

Extras dintr-o conferinţa a Părintelui Kentenich de la 11 august 1936

 

          Fondatorul a ţinut această Conferintă la 11 august 1936 in faţa tinerelor fete de la Schönstatt.

          A fost o prelegere solemnă .Aceasta a fost in legatură cu idealul generaţiei de fete:“Totul          

          pentru Schönstatt,izvorul de viaţă al bisericii tinere.“El vrea să le pregăteascăîn hotărîrea lor

          de a-şi alege statutul în spiritul Schönstattului.El ne înfăţişează aici în culori luminoase,

           ţelul înalt al unei familii ideale  Schönstatt.

 

...Dacă Europa ar vrea astăzi sa rămînăcreştină, sau,în cazul in care ar trebui să devină din nou mai creştină, atunci noi toţi trebuie să ne concentrămîntreaga putere pentru a crea familii catolice ideale,insule ideale ale căsniciei.

 

Ne amintim prin aceasta ,cum viaţa în societate se prăbuşeşte din ce în ce mai mult,dar ne spunem:

există o societate care a fost întemeiată nemijlocit de Bunul Dumnezeu prin legile naturii si prin dreptatea divinăpozitivă.Aceasta este familia.Familia nu poate şi nu are voie să fie dizolvată.Familia,asta ştim noi nu numai cu mintea,asta am studiat noi întotdeauna,este celula germinativă a societăţii.Dacăviaţa publică devine din nou creştină,ar trebui sălucrăm cu toate mijloacele ca familiile noastre să devină din nou sfinte,creştine.Şi dacăastăzi se pune atît de mult accentul pe familie si căsătorie,dacă se scoate  din ce în ce mai mult in evidenţă,femeile si fetele sunt aici pentru a dărui statului copii,atunci sună din nou pentru noi mai luminos şi mai clar:nu oarecare familie,ci familia ideală,familia  Schönstatt.Ne place ca atare săînţelegemîntrutotul,că aceia,care ştiu să interpreteze limba acestui timp,încep prin a se pune în controversă cu idealul unei familii..

 

...Poate nu ştiaţi,cum întreaga mişcare Schönstatt,a avut în vedere încă de la inceput,idealul unei familii Schönstatt.Era in anul 1916,pe atunci,cînd,am lăsat să fie scrise pe fiecare brosură cele 3 versuri.Pe unul îl cunoaştem foarte bine.Acestea sunt trei, parole,trei versuri,care ar trebui să exprime în cel mai adînc sens,verigile familiei noastre şi străduinţele acesteia.“Mamă de trei ori minunată,învaţă...“Acesta este un ideal,o idee centrală care pînă acum a animat familia şi a condus-o mai sus.Deasemeni şi noi suntem purtaţi de acest gînd.Suntem aici săluptămcavalereşte pentru

o iubire pentru Maria,adîncă,interioară,construită organic.

 

...aceasta  atinge de fapt nervul,care în el însuşi simte un dor puternic de a crea odata o familie Schönstatt ideală.Dumneavoastrăcunoaşteţi acest cuvînt,dar nu l-aţi interpretat îndeajuns în acest sens.“Mama cu Copilul Cerului:::“.Gîndiţi-vă dacă ,şi în ce măsurăconţine un singur cuvînt idealul unei familii Schönstatt.“Mama cu Copilul Cerului...“Aici stă Maica Domnului ca mamă de familie în faţanoastră.Ea ar trebui să coboare ca mamă de familie pe coridoarele Germaniei şi să ne ajute ca să putem avea familii sănătoase.Nu numai mamăşi copil ,ci mamăşi copil legaţi prin iubire

ar trebui să fie purtaţi pe coridoarele Germaniei.Se exprimă aici nu numai convingerea că Germania găseşte si regăseşte pe Mîntuitorul la pieptul Mamei sale,exprimăşi altceva“Mamă si Copil legaţi

prin iubire“-Mamăşi Copil,mamă de familie si iubire pentru copilul natural.

Gîndiţi-vă,că limba istoriei familiei noastre vorbeşte foarte clar de un mare ideal al familiei Schönstatt.Limba istoriei trecute si prezente.Dumneavoastrăştiţi,cît de multe familii Schönstatt s-au formatîn ultimii ani în micul nostru sanctuar.Aici avem fete de Schönstatt şi băieti de Schönstatt.Ambii sunt trecuţi prin şcoala vieţii de la Schönstatt şi doresc aici,în micul nostru sanctuar,de care depind atît,să-şi dea mîna pentru a se uni pe viată,pentru ca afară,deasemenea,să creeze adevarate familii Schönstatt.După cum bine aţiurmărit,cresc şi se înmulţesc din ce in ce mai mult familiile care au acasă ca simbol din afară imaginea familiei Schönstatt,,aşa cum se pastrează in casă un ungher al Domnului,tot aşa sunt păstrateşi imaginea Schönstattului, rugăciuni de la Schönstatt,cîntece de la Schönstatt.Cuvîntul cel mare:“în umbra acestui sanctuar sunt decise destinele bisericii noastre pe sute de ani“ar trebui să-şi primeascăîntregul conţinut,atunci cînd vom reuşi,într-un fel  sa intemeiem astfel de familii Schönstatt,insule ale căsniciei, din toate punctele de vedere.

 

„Schönstattul este lumea mea şi lumea mea ar trebui să fie Schönstattul!“Aşa cum arată Schönstattul,aşa ar trebui să arate familia meaAici avem capele ale milostivirii,cîntece de Schönstatt,rugăciuni,dar,înainte de toate,gîndirea de la Schönstatt.

 

...Cum aş putea să văarăt dumneavoastră acum,familia ideală a Schönstattului?Probabil cel mai bine ar fi să fac legatură cu cuvîntul“Mama cu copilul cerului“.Poate încercaţi de acum să vărugaţi ceva mai des:“Coboarăînspre noi pe coridoarele Germaniei...“Unde ne trimite cu gîndul această simplărugăciune,acest simplu versuleţ?.La familia Nazaret.Aici trebuie să poposim puţin.Aici avem Nazaretul si Familia Sfîntă...Familia Sfîntă ar trebui să fie I .:idealul unei familii Schönstatt.Stăîn faţa noastră II.,ca şi reproducerea cea mai mareaţă a comunităţii divine,III.ca cel mai desăvîrşitprototip a vieţii unei comunităţibisericeşti.

 

                                                                     I.

 

Aceasta sunăînainte de toate ca ceva învăţat.Dar ceea ce sună rezonabil,este peste masură de simplu si drept.Primul gînd este uşor accesibil.Vă atrag atenţia,că familia sfîntă este imaginea ideală a  unei comunităţi a familiilor Schönstattului cu totul naturală.Ceînseamnă asta?

 

1.Sfîntăşi ideala este aceastăcăsătorieşi familie în întemeierea ei.

 

 

Prin ce a fost întemeiată Familia Sfîntă?Printr-ocăsătoriepură. Puri au fost Josif şi Maria atunci cînd s-au căsătorit,şicuraţi au rămasîn cadrul familiei.O familie Schönstatt trebuie să-şi păstrezeîntotdeauna puritatea.

 

 

...Atmosfera de puritate trebuie deasemenea întotdeauna să strabată prin tot ,ca şi la Familia Sfîntă.Există nu numai o puritate a fecioarei,ci şi o puritate a căsniciei.Există deasemenea într-o căsătorie o formă de puritate care are fireşte propriile ei legi.Serva Liliam!(Păstreazăcrinul).Aşa stă

scris pe o stemă veche.Mai privesc înca o dată la Familia Sfîntă. A fost sfîntă,ideala formarea Familiei,pentru că ea a fost si ramîneîntemeiată pe puritate.Serva Liliam!Deasemenea noi vrem săpăstrăm crinul pur,fiecare din noi în felul sau:cine are voie sătrăiască feciorelnic,ca puritate feciorelnică;cine se căsătoreşte mai tirziu,acum între timp ca fecioară,mai tîrziu ca puritate conjugală.

 

2.Familia Sfîntă este de asemenea ideală prin purtătorii ei,prin personalităţile lor.

 

Cine sunt purtătorii Sfintei Familii?Acesta este Mîntuitorul,aceasta este iubita maică a Domnului,acesta este simplul,modestul,devotatul Sfînt Josif.Acestea au fost personalităţileSfinteŞtiţi dumneavoastră,ce poartăadînc în ei,personalităţile Sfinte  ca purtători ai Familiei Sfinte?Aş dori înainte de toate să vă fac atenţi la două momente.Acestea au fost

a. personalităţi independente,

b.personalităţi discrete.

 

 

V-aţilăsat să vi se spună sigur mai devreme,că nici o comunitate nu poate fi reală,dacă nu este construită pe personalităţi originale,puternice,independente.Acum vedem încă odatăcît de naturale,cît de puternice,cît de unice sunt personalităţile care formează Familia Sfîntă.Ele sunt aşa de originale pentru căîşi prezintă fiecare pentru el însuşi propria ordine.Mîntuitorul poartă in sine o cu totul proprie ordine.El este Omul Dumnezeu.Nu exista nimic care să-i semene lui.Maica Domnului este o lume pentru ea ca nepătată..Sfîntul Iosif este o lume proprie pentru el..Deci independent.Un ideal sunt purtătorii Familiei Sfinte pentru că ei au fost sfinţi,personalităţi independente.

 

 

...Asta am lăsat noi sa ni se spuna deja aşa de des iar şi iar în atmosfera Schönstattului.Trebuie să devenim personalităţi puternice.De aceea este descris în IP.un nucleu de personalitate şi pe acesta trebuie noi să ne modelămviaţa.Nuaveţi voie săcredeţi,ca aţi putea să văjucaţi acum şi mai tîrziu ,ca mamă,sădeveniţi o mamăliniştită,discretă.Ar trebui incă de pe acum săînvăţăm săstăpînimviaţa.Ceînălţător este ,atunci cînd am dreptul să spun:mai presus de mine stă idealul familiei după care mă formez,pentru ca,mai tîrziu să devin o piatră plină de valoare la clădirea Familiei mele Sfinte Schönstatt.

 

 

...Cum luminează dintr-o dată acest ideal în faţa noastră! Dacă doresc să fiu mai tîrziuîn familie un punct de sprijin al colectivului,un stîlp de susţinere puternic atunci trebuie deja de pe acum să mă educ să pot tace şi să devin independent.Deasemenea cei care sunt chemaţi spre feciorie,nu au voie să creadă,că idealul de căsnicie nu ar fi mare ,că nu s-ar pune pretenţii.Fireşte,desigur dacă văînchipuiţi familia ca pe o continuăîndestulareşi joacăşi plăcere,atunci nu vreţi,deasemenea săvorbiţi de familia ideală,de o familie ca cea de la Schönstatt.Atunci nu aveţi voie de asemenea săcredeţi,că aşa o familie poate deveni izvorul de viaţa al bisericii tinere.O căsnicie ideală este astăziceva aşa de rar,ceva aşa de mare,că ar trebui să ne rugăm cu adevărat ca Bunul Dumnezeu să

 trezeascăîn familie mai multe meserii de familist.

 

...3.Aici stă in faţa noastră Familia Sfîntă ca ideal,1.ideal în formare,2 ideal în purtători, 3 ideal în convieţuireaîmpreună.

 

 

Mai tîrziu,cîndsunteţi acasă, meditaţi incă o dată:cum a convieţuitîmpreună Familia Sfîntă?Aceasta nu a fost mamăşi copil şi tată? Nu au fost cei trei crescuţişi educaţiîn aceeaşicredinţă , sufleteşteîntr-o comunitate a vieţii ,a sarcinilor,a jertfei?Într-o adîncă comunitate a jertfei.Acest gînd trebuie să-l scot în evidenţăîn mod special în aceastăseară.Nu numai o datămă gîndesc la Sfîntul Iosif.Poate v-ar bucura ,deasemenea dacă l-aţi vedea dezvăluit pe modestul Tată adoptiv.Ca viitoare mame,vrem să vedem în noi,copia iubitei Maici a Domnului..

 

 

Cum a fost Maica Domnului legată de Mîntuitorulîntr-o comunitate a jertfei!Ea şi-a vorbit ei şi prin aceasta le-a spus Da tuturor victimelor pe care a avut voie să le ducă la copilul ei.În templu „Sufletul tău va străpunge o sabie“,şi aceasta din cauza fiului ei,pentru că el aici va fi în Israel spre cădereaşi învierea multora.Viaţa ei este pur şi simplu legată de viaţa fiului ei.Sub cruce,ea este  legată de el într-o adîncă,sinceră comunitate a jertfei.Ea s-a legat deasemenea cu Sfîntul Iosif.

 

 

Nu vrem să avem o păreregreşită despre idealul familiei Schönstatt! Vă  gîndiţi la familia dumneavoastră de acasă,la familia dumneavoastră Schönstatt pe care o cultivaţiîn comunitatea dumneavoastră.Noiştim că familia,comunitatea nu este de gînditfără sacrificiu.Noi ştim că masa familiei este,înainte de toate o masă a jertfei.Dacăvreţi săpercepeţiîntîi masa familiei ca masa plăcerii,atunci nu veţi fi capabil săformaţi o familie Schönstatt.Cine vrea să formeze o familie ,în special în ziua de azi trebuie să aibă o enormă bucurie de sacrificiu şi putere de sacrificiu.Aceasta este focul din sobă al unei iubiri generoase,suportată de ambele părţi.Cel mai greu este ca iubirea suportată să fie de durată.

 

                                              

                                                                   II.

 

Privesc a doua oară la Familia Sfîntăşi o asemăn incă o dată cu viaţacomunităţii in sînulMîntuitorului..Familia Sfîntă a fost cea mai desăvîrşita copie a vieţiicomunităţii divine în sînul Sfintei TreimiDe ce spun aceasta?Dumneavoastrăştiţi,cît de cald pot eu vorbi despre feciorie.Deasemenea aveţi voie săştiţi că eu personal sunt neasemuit de cald pentru idealul unei familii Schönstatt.Nu pot eu hotărî,dumneavoastră deasemenea nu,cine dintre noi intr-un fel sau altul poate sa proclame şi săîntruchipeze Schönstattul,aceasta Dumnezeu o hotărăşte.Şi dacă tot suntem aici!Dacă avem deja chemarea lui Dumnezeu pentru meseria de familist,atunci aceasta trebuie să se întimple cu acelaşi idealism,aşa cum noi acum împreună ne-am rugat,ne-am sacrificat

 

 

 şi ne-am străduit.De aceea expunem  scurt împreună tot ce este măreţ si frumos,ceea ce eu vădîntr-o familie ideală.De aceea şi gîndul:FamiliaSfîntă,cea mai desăvîrşita copie a vieţiicomunităţii divine în sînulMîntuitorului

 

..Cine este copia Tatălui? Sfîntul Iosif.

 

 

Ar fi frumos dacă am putea  vorbi despre cum aratăSfîntulIosif.Sfîntul Iosif este o întruchipare vizibilă a Tatălui Ceresc.Nu ne-ar face rău sălăsăm să ne fie desenate trăsăturile individuale ale Sfîntului Iosif

Să fie capabil acela,cu care noi ,mai tîrziu vrem să ne unim pe viaţă,să-l prezinte pe Sfîntul Iosif?Dacă Familia Sfîntă este reflecţia Sfintei Treimi,trebuie deasemenea ca familia mea  Schönstatt să fie tot o astfel de reflecţie.Atunci trebuie să verific dacăbărbatul,tatăl copiilor mei este capabil să prezinte rolul de tată ca un SfîntIosif.

 

 

Apoi îl avem pe Fiul

 

 

Acesta este acelaşi Fiu nativ,Fiul Domnului întrupare desăvîrşită ,reflecţie aici şi acolo.Dacă măgîndesc la fiu,nu uitaţi:punctul central în Familia de la Schönstatt este copilul.Lui îi dăruim acum deja toată iubirea şi grija noastră.În grijă curatăşi  adevărată putere de sacrificiu mă educ acum trupeşteşi sufleteşte ca mai tîrziu , întotdeauna  să trebuiascăşi să pot să-i fiu totul.Copilul meu trebuie să devină o reflecţie a Copilului lui Dumnezeu.Eu trebuie sa fiu o „altă Maria“,soţul meu ,tatăl copiilor mei un „alt“ Josif ,copilul meu un „alt“Cristos.Acestea sunt idealurile Cereşti

 

 

În sînul Sfintei Treimi îl avem acum,deasemenea pe  Sfîntul Duh.

 

 

Cine este reflecţia Sfintului Duh în Familia Sfîntăşi cine ar trebui să fie în Familia Schönstatt?În Familia Sfîntă stă Maica Domnului ca organ al Sfîntului Duh.Maica Domnului ca întruchipare a iubirii lui Dumnezeu,ca inima micii familii.Sunt eu în stare să-l copiez în cadrul familiei pe Sfîntul Duh?Sunt eu în stare ,cu debordantul izvor al unei inimi calde de mamă săhrănescîntreaga familie,nu numai un copil,ci chiar mai mulţi?Trebuie să mă educ pentru aceastăsarcină.Trebuie deci să am grijă săînvaţ săgîndesc bine si să judec.Inima mamei trebuie să fie pregătită.Bogăţie a minţii

Trebuie săînvăţ să servesc altruist.Cum pot eu să-l prezint pe Sfîntul Duh,ca şi Maica Domnului,dacă nu învăţ asta?Dar trebuie de asemenea să am grijă să fiu altruist pregătit să aduc cea mai mare jertfăşi să stau plin de veneraţieîn faţavieţiiizvorînd,germinîndşi crescînd.

 

                                                                  III

 

În Nazaret găsesc cel mai măreţprototip pentru comunitatea bisericească..

 

Familia stăîn faţa mea ca imagine ideală a comunităţii bisericesti.Mica Familie Sfîntăaparţine bisericii şi  în biserică avem,la fel ca în Familia Sfîntăîn centru  pe Mîntuitorul.Aici avem la fel ca şiîn Familia Sfîntă un principiu bărbătescşi unul femeiesc.Principiul femeiesc în biserică este tot aşa cum este Maica Domnului în Familia Sfîntă.Aici avem taina mamei în bisericacatolică.Principiulbărbătesc,paternîn cadrul bisericii îl reprezintăpreoţimea.Preoţimea este în TatălSfînt,înpreoţi,dar şi în toţi laicii ,participanţii la preoţime a bisericii Domnului.Maica Domnului  este pentru mine prototipul ,aşa cum trebuie să fiu eu  in căsnicie.

 

...Trebuie pentru viitor să-i dăm frumosului,marelui ideal al generatiilor acest conţinut nu numai ideologic ci şi practic.“Totul pentru Schönstatt...“Gîndireaşi voinţa,jertfa şi rugăciunea,un capital viu de iertare!Dar Schönstatt va deveni izvor de viaţă vie al bisericii tinere în măsura in care Sfintele Familii de Schönstatt pot să formeze şi să modeleze insule ale căsătoriei.

 

...Vrem săcreăm deasemenea un paradis sfînt al familiei,unde copiii de Schönstatt sunt chemaţi de Dumnezeu în sfîntullegămînt pe viaţă cu o mană cerească să lupte să ascinda la Dumnezeu.Maică a Domnului sfinţeşte-ne pe noi şi du-ne pe noi,ca prin aceasta-toţi cei care suntem aici împreună-să putem deveni fiecare la rîndulsău ceva mare.

                    

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Schoenstatt Ostsekretariat