Páter Joseph Kentenich Svätá rodina z Nazaretu – ideálny obraz schönstattskej rodiny

Úryvok z prednášky pátra Kentenicha z 11. augusta 1936 Valeria Horvatova, Presov März 2001

Túto prednášku mal zakladateľ Schönstattského hnutia 11. augusta 1936 pred schoenstattskými dievčatami. Má to byť prednáška zasvätenia. Nadväzuje na ideál dievčenskej generácie:: „To posledné pre Schönstatt, prameň života mladej Cirkvi!“ Chce ich pripraviť na to, aby rozhodnutie o životnom stave urobili v schönstattskom duchu. Pritom vykresľuje v jasných farbách najvyšší cieľ ideálnej schönstattskej rodiny.

 

… Ak má dnes zostať Európa kresťanskou, alebo ak sa má stať opäť viac kresťanskou, musíme sa zo všetkých síl snažiť vytvoriť úplne všade ideálnu katolícku rodinu, ideálne manželské ostrovy.

 

Spomíname si, ako sa život v spolkoch stále viac a viac vytrácal, ale povedali sme si: existuje spolok, založený bezprostredne samotným Bohom prostredníctvom prirodzeného zákona a pozitívnym Božím právom. To je rodina. Rodina sa nemôže a nesmie rozpadnúť. Rodina je zárodkom ľudskej spoločnosti, a vieme to vďaka rozumu, ale aj skúsenosťami, ktoré sme pozorovali v samotnom živote. Ak má byť verejný život opäť kresťanským, musíme sa všemožne snažiť, aby boli naše rodiny opäť sväté a kresťanské. Dnes, keď sa toľko poukazuje na rodinu a manželstvo a keď sa neustále zdôrazňuje, že ženy a dievčatá sú tu na to, aby darovali štátu deti, zaznieva ešte jasnejšie a zreteľnejšie výzva: nielen rodina v pravom slova zmysle, ale ideálna rodina, schönstattská rodina. Preto chápeme, že tí, ktorí vedia jazyk doby interpretovať, sa začnú zaoberať aj ideálom rodiny.

 

…Možno ani neviete, že Schönstattské hnutie malo už do počiatku pred očami ideál schönstattskej rodiny. Písal sa rok 1916, keď sa na jednotlivé kartičky dali napísať tri krátke verše. Jeden poznáme veľmi dobre. Sú to tri heslá, tri verše, ktoré vyjadrujú najhlbší zmysel nášho zápasenia a snahy o rodinu. „Matka trikrát zázračná, uč …“. To je ideál, hlavná myšlienka, ktorá doteraz stále oživuje rodinu a vedie ju smerom nahor. Aj my sme touto myšlienkou unášaní. Sme tu preto, aby sme bojovali ako rytieri za hlbokú, vrúcnu a dôsledne budovanú Máriinu lásku.

 

… to zasahuje vlastne nerv tých, ktorí cítia v sebe silnú túžbu vytvoriť raz ideálnu schönstattskú rodinu. Poznáte začiatok piesne, ale v tomto zmysle ste si ho nevysvetľovali: „Matka s nebeským Dieťaťom…“. Popremýšľajte, či a do akej miery je v tejto jednej vete obsiahnutý ideál schönstatskej rodiny. „Matka s nebeským Dieťaťom…“. Stojí tu pred nami Panna Mária (Božia Matka) ako matka rodiny. Má zostúpiť ako matka rodiny na nemeckú pôdu a pomôcť, aby sme mali zdravé rodiny. Nielen matka a dieťa, ale aj matka a dieťa spojené láskou, sa majú niesť nemeckou krajinou. Nezaznieva tu len presvedčenie, že Nemecko nájde Spasiteľa a vráti sa do lona Matky, zaznieva tu aj to ostatné: „Matka a Dieťa spojené láskou“ – matka a dieťa, matka rodiny a láska k dieťaťu.

 

… Myslíte na to, že jazyk dejín našej rodiny hovorí veľmi jasne o veľkom ideáli schönstattskej rodiny. Jazyk minulých a súčasných dejín. Veď viete, koľko schönstattských rodín v posledných rokoch bolo prijatých do našej malej svätyne. Máme tu schönstattské dievčatá a chlapcov. Dievčatá aj chlapci si prešli schönstattskou školou života a chceli by v našej malej svätyni, na ktorej tak lipnú, vstúpiť do manželského zväzku, aby mohli vonku skutočne vytvárať typické schönstattské rodiny. Určite ste si všimli, ako stále narastá počet tých rodín, ktoré majú doma ako vonkajší symbol schönstattský obraz umiestnený tak, ako je zvykom mať v rohu izby kríž a spolu s ním aj schönstattské modlitby a piesne. Dôležité slová: „V tieni tejto svätyne bude po dlhé stáročia dochádzať k zásadným rozhodnutiam, týkajúcich sa osudu našej Cirkvi,“ budú naplnené až potom, ak sa nám pošťastí založiť rozsiahlym a mnohotvárnym spôsobom schönstattské rodiny, manželské ostrovy.

 

„Schönstatt je môj svet a môj svet sa má stať Schönstatttom!“ Tak, ako vyzerá Schönstatt, má vyzerať aj moja rodina. Máme tam kaplnku milostí, schönstattské piesne a modlitby, predovšetkým však schönstattského ducha.

 

…Ako by som vám ešte mohol opísať ideálnu schönstattskú rodinu? Snáď by bolo najlepšie nadviazať na vetu: „Matka s nebeským Dieťaťom.“ Hádam sa to budete odteraz častejšie modliť: „Zostúp na nemeckú pôdu…“ Načo poukazuje táto jednoduchá modlitba, tento skromný veršík? Na nazaretskú rodinu. Pritom sa musíme trošku pristaviť. Máme tu Nazaret a Svätú rodinu. … Svätá rodina má byť: I. ideálnym obrazom pre schönstattskúj rodinu; II. nádherným obrazom božského spolužitia, III. nádherným pravzorom/obrazom spolužitia v cirkevnom spoločenstve.

 

I.

 

Spočiatku to znie veľmi učene. Čo však táto myšlienka celkovo prináša, je prosté a jednoduché. Prvá myšlienka je ľahko dostupná. Poukazujem na to, že Svätá rodina je ideálny obraz pravého a prirodzeného spoločenstva schönstattských rodín. Čo to znamená?

 

1. už v svojom zdôvodnení je táto rodina, toto manželstvo, sväté a ideálne. A ako bola Svätá rodina založená? Prostredníctvom čistého manželstva. Jozef a Mária pri vstupe do manželstva boli čistí, zostali takí aj ako rodina. Ideálna schönstattská rodina si musí vždy zachovávať čistotu. 

 

… Atmosféra čistoty musí však rodiny neustále napĺňať a srdce rodiny rozochvievať tak, ako v prípade Svätej rodiny. Nepoznáme len panenskú čistotu, ale aj manželskú čistotu. Aj v manželstve existuje forma čistoty, ktorá má však svoje vlastné zákony. Serva Liliam! (Uchovaj ľaliu!) Tak je napísané na jednom starom erbe. Ešte raz sa pozriem na Svätú rodinu. Sväté, ideálne bolo odôvodnenie rodiny, lebo bola založená na čistote a tak to aj zostalo. Serva Liliam! Aj my chceme uchovať ľalie čisté, každú jej vlastným spôsobom: Kto má žiť čisto? Ten, kto vstúpi do manželstva; predtým žije v panenskej čistote, neskôr v čistote manželskej.

 

2. Ideálnou je Svätá rodina aj kvôli svojim nositeľom, osobnostiam. Kto podopiera Svätú rodinu? Je to Spasiteľ, je to láskavá Panna Mária (Božia Matka), je to skromný, jednoduchý, verný svätý Jozef. To boli sväté osobnosti. Viete čo to znamená, že sväté osobnosti boli nositelia Svätej rodiny? Chcem upozorniť predovšetkým na dva momenty, boli to:

 

a/ samostatné osobnosti;

b/ mlčanlivé osobnosti.

 

Už ste si určite niekedy povedali, že nijaké spoločenstvo nemôže byť pravé, pokiaľ nestojí na originálnych, silných a samostatných osobnostiach. Teraz môžeme vidieť, aké prirodzené, silné a jedinečne originálne sú osobnosti, ktoré tvoria Svätú rodinu! Sú tak originálne, že každá z nich predstavuje vlastný poriadok. Spasiteľ je nositeľom svojho vlastného poriadku. Je Bohočlovek. Nie je nič, čo sa mu podobá. Panna Mária (Božia Matka) je svetom sama o sebe ako Nepoškvrnená. Svätý Jozef je taktiež svetom samým o sebe. Teda samostatní nositelia Svätej rodiny sú ideálni, lebo boli svätými a samostatnými osobnosťami.

 

… To sme si už tak často hovorili v schönstattskej atmosfére. Musíme sa stať silnými osobnosťami. Preto osobnostné jadro, ktoré je vyjadrené v PI a podľa ktorého máme žiť. Nesmiete si myslieť, že sa teraz môžete hrať a neskôr byť tichou a mlčanlivou matkou. Už teraz sa musíme naučiť život zvládať. Či je to niečo veľké, ak si poviem: nado mnou stojí ideál rodiny, podľa ktorého sa formujem, aby som sa neskôr stala plnohodnotným stavebným kameňom na budove mojej svätej schönstattskej rodiny?

 

… Ako sa len ideál pred nami nečakane rozžiaril! Ak chcem byť neskôr oporou spoločenstva, silným stĺpom, chcem sa už teraz stále viac a viac učiť mlčanlivosti a samostatnosti. Aj tí, ktorí sú povolaní žiť v (panenskej) čistote, nech si nemyslia, že manželský ideál nie je dosť ťažký, že nemá dosť veľké požiadavky. Samozrejme, ak si manželstvo a rodinu predstavujete ako neustále hranie sa, užívanie si a pôžitkárstvo, nechcite potom hovoriť o ideálnej rodine, o schönstattskej rodine. Potom si ani nemôžete myslieť, že takáto rodina sa môže stať prameňom života mladej Cirkvi. Ideálne manželstvo je dnes niečo tak zriedkavé, niečo tak ťažké, že sa musíme skutočne modliť, aby Boh vzbudil v rodinách veľa manželských povolaní.

 

…3. Pred nami stojí Svätá rodina ako ideál, 1. ideálna čo do zdôvodnenia; 2. vo svojich nositeľoch; 3. ideálna v spolužití. Ak budete neskôr doma, premýšľajte: ako spolunažívala Svätá rodina? Nebola to matka, Dieťa a otec? Neboli títo traja vnútorne hlboko zrastení a nevytvárali spoločenstvo, ktoré si plní svoje úlohy, plné života a obety. V hlbokom spoločenstve, ktoré prináša obety! Túto myšlienku musím dnes večer zvlášť zdôrazniť. A pritom teraz vôbec nemyslím na sv. Jozefa. Snáď by vás tiež potešilo, keby sa pred vami odkryla osoba tohto jednoduchého pestúna. V nás, ako v budúcich matkách, chceme vidieť verný obraz Panny Márie (Božej Matky).

 

Ako bola Panna Mária (Božia Matka) spojená so Spasiteľom v spoločenstve obety! Povedala svoje fiat! (Staň sa!), a tak vyslovila svoje Áno na všetky obety týkajúce sa jej dieťaťa. V chráme? “Tvoju vlastnú dušu prenikne meč”, a to kvôli jej synovi, lebo “je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých” v Izraeli. Jej život je jednoducho spojený so životom jej syna. Pod krížom je s ním spojená v hlbokom a úprimnom spoločenstve obety. Takisto bola spojená so sv. Jezofom.

 

Nechceme ideál schönstattskej rodiny nedoceniť! Myslíte na vaše rodiny doma, na vašu schönstattskú rodinu, o ktorú sa staráte vo vašich spoločenstvách. Vieme, že rodinný stôl je predovšetkým obetným stolom. Ak budete rodinný stôl vnímať predovšetkým ako stôl pôžitkov, tak nebudete schopní založiť schönstattskú rodinu. Kto si chce založiť rodinu, zvlášť v dnešných časoch, musí byť neskutočne obetavý a nezištný. To je základom jednoduchej veľkodušnej lásky, ktorá „všetko znáša“. Z dlhodobého hľadiska sa zdá byť najťažšia práve táto láska, ktorá vydrží všetko.

 

II.

 

Pozerám sa druhýkrát na Svätú rodinu a porovnám ju so spoločenstvom v lone trojjediného Boha. Svätá rodina bola dokonalým obrazom božského spolužitia v lone Trojice. Prečo to hovorím? Viete, ako veľmi zanietene hovorím o panenstve. Určite viete, že zvlášť horlím za ideál schönstattskej rodiny. Ani vy, ani ja nerozhodujeme, kto z nás má tým či onakým spôsobom vypovedať o Schönstatte a čo ho má symbolizovať, o tom rozhoduje Boh. Keď už, tak už! Keď už sme raz Bohom povolaní do rodiny, musíme sa o ňu snažiť s rovnakým idealizmom, ako keď sa teraz spolu modlíme, a prinášame obety. Preto ešte narýchlo zhrnieme všetko veľké a pekné, čo vidíme na ideálnej rodine. Preto aj myšlienka: Svätá rodina, dokonalý obraz božského spolužitia v lone trojjediného Boha.

 

…Kto je obraz otca? Svätý Jozef. Bolo by pekné, keby sme sa mohli rozprávať o tom, ako sv. Jozef vyzeral. Sv. Jozef je viditeľným stelesnením nebeského Otca. Vôbec by nám neuškodilo, ak by sme nakreslili jednotlivé črty sv. Jozefa. Či aj ten, s ktorým neskôr vstúpime do manželstva, bude schopný stelesniť sv. Jozefa? Ak je Svätá rodina odbleskom trojjediného Boha, musí byť aj moja schönstattská rodina takýmto odbleskom. A tak musím preveriť, či muž, otec mojich detí, je schopný ako sv. Jozef zobrať na seba rolu otca.

 

Potom tu máme Syna. Je to ten istý Syn, jednorodený Boží Syn, ktorý vzal na seba telo, dokonalý odblesk Boha. Ak myslím na Syna, nezabudnite: stredobodom našej schönstattskej rodiny je dieťa. Jemu dávame všetku našu lásku a starostlivosť. V čistej starostlivosti a čistej, pravdivej, obetavej láske sa vychovávam telesne aj duševne tak, že neskôr v tomto dieťati môžem a smiem byť všetkým. Moje dieťa sa musí stať odbleskom Božieho dieťaťa. Musím byť „altera Maria“, môj muž, otec mojich detí musí byť „druhý“ Jozef a moje dieťa „druhý“ Kristus.

 

V lone trojjediného Boha máme taktiež Svätého Ducha. Kto je odleskom Svätého Ducha vo Svätej rodine a kto to má byť v schönstattskej rodine? Vo Svätej rodine je Panna Mária (Božia Matka) nástrojom Svätého Ducha. Panna Mária (Božia Matka) ako stelesnenie Božej lásky, ako srdce malej rodiny. Smerujem k tomu, že budem raz schopná odrážať Svätého Ducha v rodine? Som schopná, z prekypujúceho bohatstva teplého materinského srdca nasýtiť raz celú rodinu, nielen jedno dieťa, ale toľko a toľko detí? Na túto úlohu sa musím vychovať. Musím sa teda postarať o to, aby som sa naučila byť dobrotivá v zmýšľaní a v usudzovaní. Materinské srdce musí byť pripravené. Bohatstvo ducha. Musím sa naučiť obetavo slúžiť. Ako môžem ako Panna Mária (Božia Matka) predstavovať Svätého Ducha, ak sa to nenaučím? Musím sa však postarať aj o to, aby som bola pripravená prinášať nezištne najväčšie obety a s úctou budem hľadieť na každý sa prebúdzajúci a vzrastajúci život.

 

 III.

 

V Nazarete mám nádherný pravzor/obraz cirkevného spoločenstva. Rodina stojí predo mnou ako ideálny obraz, pravzor cirkevného spoločenstva. Malá Svätá rodina patrí k Cirkvi a v Cirkvi máme, podobne ako vo Svätej rodine, stredobod, ktorým je Spasiteľ. Tu máme podobne ako vo Svätej rodine mužský a ženský princíp. Ženský princíp v Cirkvi je podobne ako vo Svätej rodine Panna Mária (Božia Matka). V Katolíckej cirkvi máme tajomstvo matky. Mužským, otcovským princípom je v Cirkvi kňazstvo. Kňazstvo je zastúpené Sv. Otcom, kňazmi, ale aj všetkými laikmi, ktorí majú účasť na kňazstve v Cirkvi. Panna Mária (Božia Matka) je pre mňa pravzorom/ obrazom toho, aká musím byť v manželstve.

 

… V budúcnosti máme predať tento pekný, veľký generačný ideál, ako aj jeho obsah, nielen v podobe myšlienok, ale aj v skutkoch. „ To posledné pre Schönstatt…“ Moje myslenie a chcenie, moje obety a modlitby, žijúci kapitál milostí! Ale Schönstatt sa stane „prameňom života mladej Cirkvi“ do takej miery, ako ho môžu sväté schönstattské rodiny, manželské ostrovy formovať a stvárňovať.

 

… Chceme vytvoriť svätý raj rodín, kde sú schönstattské deti Bohom povolané, aby vo svätom zväzku spolu s manželmi kráčali v ústrety Bohu. Nech nás žehná a vedie Panna Mária (Božia Matka), aby sme sa my všetci, ako sme tu teraz spolu, stali niečím veľkým, každý na svojom mieste.

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Schoenstatt Ostsekretariat